Ułatwienia dostępu

Informacje o zawarciu umowy:

Informacja publiczna o podpisaniu umowy nr UMIA/PS/B/VI/1/6/10/357/2022-2023. Informujemy, że w dniu 2022-11-18 Fundacja IDYLLA zawarła umowę z miastem stołecznym Warszawą. W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie publiczne pod tytułem: “Miejsce spotkań dla rodzin Łochowska”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej  w dniu 15.09.2022 roku. Miasto Stołeczne Warszawa zgodnie z zarządzeniem nr 1001/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 czerwca 2023 r., finansuje realizację zadania publicznego w wysokości 420 000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Informacja publiczna o podpisaniu umowy nr DSP-IV 16/2023

Informujemy, że w dniu  16.06.2023  r. Fundacja IDYLLA zawarła umowę z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej. Umowa została zawarta zgodnie z art. 23 ust. 1 punkt 7a ustawy z dnia 17 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz trybem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z dnia 24 kwietnia 2003 działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie pt.”Masz prawo uzyskać wsparcie”. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej współfinansuje zadanie w kwocie  100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie   125000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych 00/100). 

Informacja publiczna o podpisaniu umowy nr UMIA/PS/B/VI/3/4/2/156/2023/NGO
Informujemy, że w dniu z dnia 2023-07-06 Fundacja IDYLLA zawarła umowę z miastem stołecznym Warszawą. W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie publiczne pod tytułem: “Małe stopy, wielkie odkrycia”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej  w dniu 30.05.2023 roku. Miasto Stołeczne Warszawa zgodnie z zarządzeniem nr 1062/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2023 r., współfinansuje realizację zadania publicznego  ze środków finansowych w wysokości 54 200 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych), Łączna wartość zadania wynosi 58 000 zł  (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Informujemy, że w dniu 02.06.2023 r. Fundacja IDYLLA zawarła umowę z miastem stołecznym Warszawa na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w okresie od 2 do 5 lat budżetowych (UMOWA NR UMIA/PS/B/VI/3/10/98/2023-2025). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie pt.”Wsparcie działalności Warszawskiej Rady Seniorów”. Miasto współfinansuje zadanie w kwocie 360 000,00 zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt tysięcy 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie  383 100,00 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100).

Informujemy, że w dniu  31 maja 2023 r. Fundacja IDYLLA zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa została zawarta na mocy uchwały. Na mocy uchwały nr 639/402/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2023 r. sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień (UMOWA NR 42/MCPS/05/2023/A/PUZ-I). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie pt.”Grupa Wsparcia DDA”. Zarząd Województwa Mazowieckiego współfinansuje zadanie w kwocie  30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie   34 900,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100). 

Informujemy, że w dniu 31 maja 2023r. Fundacja IDYLLA zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa została podpisana na mocy uchwały nr 639/402/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18.04.2023r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień” (UMOWA NR 41/MCPS/05/2023/A/PUZ-I). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie pt. „Fred Goes Net”. Zarząd Województwa Mazowieckiego,  współfinansuje zadanie w kwocie 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie 83 700,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100)

Informujemy, że w dniu  31 maja 2023 r. Fundacja IDYLLA zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa została zawarta na mocy uchwały nr 488/395/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”  ” (UMOWA NR W/UMWM-UU/UM/ES/3198/2023). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie pt.”Kompetencje społeczne kluczem do sukcesu”. Zarząd Województwa Mazowieckiego współfinansuje zadanie w kwocie 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie  28 100,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy sto złotych 00/100).

Informujemy, że w dniu 16 marca 2023r. Fundacja IDYLLA zawarła umowę z Urzędem Miasta stołecznego Warszawy, Urząd dzielnicy Ursynów, na realizację zadania publicznego Program Rekomendowany „Fred Goes Net” (Umowa nr URN/WSS/B/VI/1/6/10/540/LW/2023 ). Urzędem Miasta stołecznego Warszawy, Urząd dzielnicy Ursynów finansuje zadanie w kwocie 23 400 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta złotych 00/100 groszy). Łączna wartość zadania wyniesie:  23 400 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta złotych 00/100 groszy).

Informujemy, że w dniu 16 marca 2023r. Fundacja IDYLLA zawarła umowę z Urzędem Miasta stołecznego Warszawy, Urząd dzielnicy Śródmieście na realizację zadania Program korekcyjno-edukacyjny wobec osób stosujących przemoc w rodzinie z wykorzystaniem elementów metody DULUTH (Umowa nr ŚRÓ/WSS/B/VI/1/6/10/24/2023/376/1087 Urzędem Miasta stołecznego Warszawy, Urząd dzielnicy Śródmieście finansuje zadanie w kwocie 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy). Łączna wartość zadania wyniesie:  30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy).

Informujemy, że w dniu 16 marca 2023r. Fundacja IDYLLA zawarła umowę z Gminą Radzymin na realizację zadania pn.”Wspieranie realizacji programów rekomendowanych w Gminie Radzymin” (Umowa nr PIPS.526.125.2023). Gmina Radzymin współfinansuje zadanie w kwocie 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy). Łączna wartość zadania wyniesie:  33 500 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100 groszy).

Informujemy, że w dniu 07 marca 2023r. Fundacja IDYLLA zawarła umowę z Urzędem Miasta stołecznego Warszawy, Urząd dzielnicy Ursynów, na realizację zadania publicznego pn. „Odzyskaj siebie” (Umowa nr URN/WSS/B/VI/3/10/452/LW/2023). Urzędem Miasta stołecznego Warszawy, Urząd dzielnicy Ursynów finansuje zadanie w kwocie 23 500 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych 00/100 groszy). Łączna wartość zadania wyniesie:  23 500 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych 00/100 groszy).

Informacja publiczna o podpisaniu umowy nr UMIA/BE/B/V/2/9/1/U-60/51/2023/NGO z dnia 2023-03-29 z miastem stołecznym Warszawą Informujemy, że w dniu 29 marca 2023 r. Fundacja IDYLLA zawarła umowę z miastem stołecznym Warszawą. W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie publiczne pod tytułem: Warsztaty przeciwdziałania przemocy i treningi samoobronyokreślonego szczegółowo w ofercie złożonej  w dniu 18 stycznia 2023 roku. Miasto Stołeczne Warszawa zgodnie z zarządzeniem nr 286/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 lutego 2023 r.,współfinansuje realizację zadania publicznego  ze środków finansowych w wysokości 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych), Łączna wartość zadania wynosi 147 300 zł  (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych).

Informujemy, że w dniu 13.02.2023 r. Fundacja IDYLLA zawarła umowę z miastem stołecznym Warszawa na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku budżetowym (UMOWA NR UMIA/BE/B/VI/3/5/U-7/2//2023/NGO). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie pt.” Asystenci kulturowi 2023 – wsparcie przedszkolaków i uczniów oraz ich rodzin przybyłych z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego na jej terytorium”. Miasto współfinansuje zadanie w kwocie 140 000,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie 144 500,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

Informujemy, że w dniu 13.02.2023 r. Fundacja IDYLLA zawarła umowę z miastem stołecznym Warszawa na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku budżetowym (UMOWA NR UMIA/BE/B/VI/3/5/U-13/8//2023/NGO). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie pt.”Realizacja działań edukacyjno-wychowawczych w Centrum Edukacji i Rozwoju”. Miasto współfinansuje zadanie w kwocie 95 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie 98 500,00 zł (słownie złotych:dziewięćdziesiąt osiem  tysięcy pięćset złotych 00/100).

Informujemy, że w dniu 26 lipca 2022r. Fundacja “Idylla” zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa została zawarta na mocy uchwały nr 831/325/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23.05.2022r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii” (UMOWA NR 84/MCPS/07/2022/A/PUZ-I). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie pt. „Fred Goes Net”. Zarząd Województwa Mazowieckiego  współfinansuje zadanie w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie 22 300,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych 00/100).

Informujemy, że w dniu 08 lipca 2022r. Fundacja “Idylla” zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa została zawarta na mocy uchwały nr 724/320/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2022r.  w sprawie wyboru ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2022r. zadań publicznych  w obszarze  „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” (UMOWA NR 16/MCPS/07/2022/B/PSP). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie „Program korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”. Zarząd Województwa Mazowieckiego,  współfinansuje zadanie w kwocie i 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie 55 560,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100).

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2022r. Fundacja “Idylla” zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa została podpisana na mocy uchwały nr 829/325/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23.05.2022r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”, (UMOWA NR 18/MCPS/06/2022/A/PUZ-I). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie pt. „Zatrzymaj przemoc”. Zarząd Województwa Mazowieckiego,  współfinansuje zadanie w kwocie 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie 55 560,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2022r. Fundacja “Idylla” zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa została zawarta na mocy uchwały nr 830/325/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23.05.2022r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” (UMOWA NR 17/MCPS/06/2022/A/PUZ-I). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie „Program rekomendowany UNPLUGGED”. Zarząd Województwa Mazowieckiego współfinansuje zadanie w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie 22 300,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych 00/100).

Informujemy, że w dniu 20 czerwca 2022r. Fundacja “Idylla” zawarła umowę z Gminą Miasto Sochaczew, na realizację zadania publicznego „Akademia Seniora – edukacja pełna wrażeń” (Umowa nr SOP.526.11.1.92.2022). Gmina Miasto Sochaczew współfinansuje zadanie w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy). Łączna wartość zadania wyniesie:  12 900,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Informujemy, że w dniu 24 marca 2022r. Fundacja “Idylla” zawarła umowę z Powiatem Wołomińskim na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Umowa nr 122.2022).

W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie “Wołomiński Festiwal Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida”. Powiat Wołomiński współfinansuje zadanie w kwocie 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100 groszy). Łączna wartość zadania wyniesie: 35 740,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100 groszy).

Informujemy, że w dniu 24 lutego 2022r. Fundacja “Idylla” zawarła umowę z Miastem Stołecznym Warszawa dzielnica Ochota, na realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku budżetowym (nr umowy OCH/WSZ/B/10/2022/RP). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie pod tytułem: „Realizacja programu rekomendowanego FRED GOES NET”. Budżet Miasta Stołecznego Warszawy, współfinansuje zadanie w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy  złotych 00/100 groszy). Łączna wartość zadania wyniesie: 14 500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset  złotych 00/100 groszy