Ułatwienia dostępu

WspieraMY Ciebie – edycja III

Nasz program skierowany jest do mieszkańców Żyrardowa powyżej 60 roku życia posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności; powyżej 75 roku życia, mieszkających samotnie i nie posiadających usług opiekuńczych czy osoby do pomocy przydzielonej z urzędu.

Terapia w SI

Projekt “Terapia w SI” jest inicjatywą skierowaną do dzieci z zaburzeniami w spektrum autyzmu. W obliczu wzrastającej liczby dzieci z diagnozą autyzmu zarówno globalnie, jak i w Polsce, projekt stawia sobie za cel zapewnienie wyspecjalizowanej terapii sensorycznej, która ma kluczowe znaczenie dla wsparcia rozwoju i jakości życia tych dzieci.

Małe stopy, wielkie odkrycia

Celem projektu jest min.: integracja rodzin podczas zabaw z dziećmi na świeżym powietrzu przy wykorzystaniu infrastruktury dostępnej na placu zabaw

Masz prawo uzyskać wsparcie

Realizacja zadania ma na celu umożliwienie dostępu rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi do różnorodnych usług wynikających z ich potrzeb.

Kompetencje społeczne kluczem do sukcesu

Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży umożliwiające szerszy dostęp do ciekawych i nowoczesnych form edukacyjnych oraz wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie dostępności do zajęć promujących rozwój społeczeństwa w środowisku wiejskim

Świetlica IDYLLA w Radzyminie

Świetlica IDYLLA w Radzyminie działa w ramach projektu “Wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży”.

Wsparcie Warszawskiej Rady Seniorów

Głównym celem projektu jest wsparcie pracy członków Warszawskiej Rady Seniorów. Dzięki udzielonemu wsparciu organizacyjnemu i szkoleniowemu zwiększą swoje kompetencje merytoryczne, będą efektywniej działać, aby móc aktywnie podejmować inicjatywy na rzecz innych seniorów zamieszkujących m.st. Warszawę.

Fred Goes Net

Warsztaty realizowane w ramach projektu obejmują szeroki zakres materiału skupiający się wokół rozwoju kompetencji miękkich i radzeniu sobie z przemocą w rodzinie. Projekt skierowany jest do młodych mieszkańców Ursynowa w wieku 18-26 lat wywodzących się z rodzin, w których występowała lub występuje przemoc w rodzinie.

Odzyskaj siebie

Warsztaty realizowane w ramach projektu obejmują szeroki zakres materiału skupiający się wokół rozwoju kompetencji miękkich i radzeniu sobie z przemocą w rodzinie. Projekt skierowany jest do młodych mieszkańców Ursynowa w wieku 18-26 lat wywodzących się z rodzin, w których występowała lub występuje przemoc w rodzinie.

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Skierowany jest do każdej osoby chętnej do udziału, a także skazanych za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności, osoby objęte procedurą Niebieskiej Karty, osoby zobowiązane przez organy, instytucje i organizacje.