Ułatwienia dostępu

Małe stopy, wielkie odkrycia

Celem projektu jest min.: integracja rodzin podczas zabaw z dziećmi na świeżym powietrzu przy wykorzystaniu infrastruktury dostępnej na placu zabaw

Masz prawo uzyskać wsparcie

Realizacja zadania ma na celu umożliwienie dostępu rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi do różnorodnych usług wynikających z ich potrzeb.

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Skierowany jest do każdej osoby chętnej do udziału, a także skazanych za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności, osoby objęte procedurą Niebieskiej Karty, osoby zobowiązane przez organy, instytucje i organizacje.

Grupy Wsparcia DDA

Grupa Wsparcia DDA ma na celu wsparcia dla osób dorosłych, które wychowywały się w rodzinach dysfunkcjonalnych, z problemem alkoholowym. Ograniczenie rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych, realizować działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane bezpośrednio do dorosłych dzieci alkoholików.

Miejsce Spotkań “Łochowska”

Celem naszego projektu jest pomoc rodzinom w poprawie ich funkcjonowania. Chcemy stworzyć warunki sprzyjające budowaniu więzi w naszej lokalnej społeczności oraz wzmocnić zdrowe i pozytywne więzi rodzinne. Dodatkowo, chcemy pomóc uczestnikom programu w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich.