Ułatwienia dostępu

Możemy Więcej Razem

Projekt “Możemy więcej razem” to inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Łomianki, którzy przeżywają trudne doświadczenia oraz znajdują się w sytuacjach kryzysowych. Misją Fundacji jest stworzenie przestrzeni, w której mieszkańcy mogą otrzymać nie tylko pomoc, ale także zrozumienie oraz wsparcie w poszukiwaniu docelowej pomocy. Zależy nam na tym, aby każdy mieszkaniec gminy miał możliwość uzyskania wsparcia, jeśli czuje taką potrzebę. 

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Projekt ma na celu dostarczenie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w m.st. Warszawy, skupiając się na dwóch grupach wiekowych: dzieciach do 16 roku życia oraz osobach powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Moc jest w nas

Naszym głównym celem programu jest tworzenie warunków do wyrównywania szans dla osób z niepełnosprawnościami oraz skuteczne przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której każda osoba niepełnosprawna oraz jej rodzina/opiekunowie mogą rozwijać swoje potencjały i cieszyć się pełnym udziałem w życiu społecznym.

Specjalistyczne wsparcie dla rodzin

Głównym celem naszego projektu jest wsparcie rodzin w osiągnięciu stabilności życiowej, wzmacnianie ich samodzielności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ochrona dziecka w sytuacjach kryzysowych. Nasza inicjatywa opiera się na wielu działaniach mających na celu promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Świetlica IDYLLA w Radzyminie

Świetlica IDYLLA w Radzyminie działa w ramach projektu “Wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży”.

Wsparcie Warszawskiej Rady Seniorów

Głównym celem projektu jest wsparcie pracy członków Warszawskiej Rady Seniorów. Dzięki udzielonemu wsparciu organizacyjnemu i szkoleniowemu zwiększą swoje kompetencje merytoryczne, będą efektywniej działać, aby móc aktywnie podejmować inicjatywy na rzecz innych seniorów zamieszkujących m.st. Warszawę.

Fred Goes Net

Warsztaty realizowane w ramach projektu obejmują szeroki zakres materiału skupiający się wokół rozwoju kompetencji miękkich i radzeniu sobie z przemocą w rodzinie. Projekt skierowany jest do młodych mieszkańców Ursynowa w wieku 18-26 lat wywodzących się z rodzin, w których występowała lub występuje przemoc w rodzinie.