Informujemy, że w dniu 20 czerwca 2022r. Fundacja “Idylla” zawarła umowę z Gminą Miasto Sochaczew, na realizację zadania publicznego „Akademia Seniora – edukacja pełna wrażeń” (Umowa nr SOP.526.11.1.92.2022). Gmina Miasto Sochaczew współfinansuje zadanie w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy). Łączna wartość zadania wyniesie:  12 900,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Skip to content