Informujemy, że w dniu 24 lutego 2022r. Fundacja “Idylla” zawarła umowę z Miastem Stołecznym Warszawa dzielnica Ochota, na realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku budżetowym (nr umowy OCH/WSZ/B/10/2022/RP). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie pod tytułem: „Realizacja programu rekomendowanego FRED GOES NET””. Budżet Miasta Stołecznego Warszawy, współfinansuje zadanie w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy  złotych 00/100 groszy). Łączna wartość zadania wyniesie: 14 500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset  złotych 00/100 groszy).–

Skip to content