Informujemy, że w dniu 08 lipca 2022r. Fundacja “Idylla” zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa została zawarta na mocy uchwały nr 724/320/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2022r.  w sprawie wyboru ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2022r. zadań publicznych  w obszarze  „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” (UMOWA NR 16/MCPS/07/2022/B/PSP). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie „Program korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”. Zarząd Województwa Mazowieckiego,  współfinansuje zadanie w kwocie i 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie 55 560,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100).

Skip to content