Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2022r. Fundacja “Idylla” zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa została zawarta na mocy uchwały nr 830/325/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23.05.2022r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” (UMOWA NR 17/MCPS/06/2022/A/PUZ-I). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie „Program rekomendowany UNPLUGGED”. Zarząd Województwa Mazowieckiego współfinansuje zadanie w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie 22 300,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych 00/100).

Skip to content