Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2022r. Fundacja “Idylla” zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa została podpisana na mocy uchwały nr 829/325/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23.05.2022r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”, (UMOWA NR 18/MCPS/06/2022/A/PUZ-I). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie pt. „Zatrzymaj przemoc”. Zarząd Województwa Mazowieckiego,  współfinansuje zadanie w kwocie 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie 55 560,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Skip to content