Ułatwienia dostępu

Fundacja IDYLLA, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa
NIP: 5252836373, KRS: 0000859912, REGON: 387063408

polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności i wykorzystania plików cookies (dalej jako „Polityka Prywatności”) została sporządzona i jest stosowana przez Fundację IDYLLA, ul. Mazowiecka 11/49 00-052 Warszawa, NIP: 5252836373, KRS: 0000859912, REGON: 387063408, adres poczty elektroniczne: kontakt@fundacjaidylla.org, tel. (+48) 536 107 107.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności jest stosowana w serwisie Internetowym (dalej Fundacja).
 3. Fundacja jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.2019.0.1781 t.j.) co do danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem serwisu internetowego fundacjaidylla.org.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Usługobiorcy w rozumieniu Regulaminu serwisu www.
 5. Fundacja przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Usługobiorców i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
 6. Fundacja przestrzega przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz jej przepisów wykonawczych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.0.344 t.j.) oraz ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U.2022.0.1648 t.j).
 7. Oprócz akceptacji niniejszej Polityki Prywatności w celu skorzystania z usług świadczonych przez Fundację, Usługobiorca zobowiązany będzie do akceptacji regulaminu serwisu Internetowego („Regulamin”).

II. DANE OSOBOWE

 1. Fundacja jako administrator danych osobowych oświadcza, że będzie przetwarzać dane osobowe wskazane w Regulaminie w zakresie niezbędnym do realizacji Usług w rozumieniu Regulaminu.
 2. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Serwisu Internetowego będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją celów wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminie, w tym w celach marketingowych Fundacji, a także w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.
 3. Fundacja oświadcza, że dane osobowe Usługobiorców, mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie i dla celów niezbędnych dla realizacji celów wskazanych postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności, w tym:
  • w celu realizacji postanowień art. 6 RODO;
  • w celu realizacji płatności on-line;
  • w celu realizacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa wezwań urzędów i organów, w tym organów ścigania, sądów.
 4. Fundacja nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu kierowania dedykowanych treści marketingowych przy wykorzystaniu profilowania bez wyrażenia stosowanej zgody przez Użytkownika.
 5. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 6. W celu realizacji uprawnień określonych z pkt 5, Usługobiorca może skontaktować się z Fundacją poprzez przesłanie stosownej wiadomości drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: kontakt@fundacjaidylla.org.
 7. Fundacja stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

III. PLIKI COOKIES

 1. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy lub urządzeniu mobilnym w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji.
 2. Fundacja informuje, że Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies. Nie służą one do przetwarzania danych osobowych oraz nawigacji na stronie, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy.
 3. Usługobiorca może blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki czy też za pomocą odpowiedniego oprogramowania. W przypadku odrzucenia plików cookies przez Usługobiorcę niektóre z funkcji Serwisu Internetowego mogą jednak nie działać prawidłowo, co może skutkować nawet niemożnością prawidłowego korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę

IV. GOOGLE ANALYTICS

Fundacja korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji o zasadach, na jakich usługa Google Analytics zbiera i przetwarza dane znajduje się po na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl W celu kontrolowania informacji, wysyłanych w ramach usługi Google Analytics, Usługobiorca może m.in. zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej blokujący Google Analytics bądź używać przeglądarki w trybie incognito.

V. WYKORZYSTANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W LOGACH DOSTĘPOWYCH

 1. Fundacja wykorzystuje, zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów www, logi internetowe oraz adresy IP Użytkowników w celu zbierania informacji dotyczących korzystania ze Serwisu Internetowego, diagnozowania błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www. Dane te są wykorzystywane także w celach statystycznych, tzn. gromadzenia i analizy danych demograficznych Użytkowników (skąd nastąpiło połączenie). Wykaz informacji przechowywanych w logach internetowych jest następujący:
  • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika);
  • nazwę stacji Usługobiorcy – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
  • nazwa Usługobiorcy podawana w procesie autoryzacji;
  • czas nadejścia zapytania;
  • pierwszy wiersz żądania http;
  • kod odpowiedzi http;
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Serwisu Internetowego nastąpiło przez odnośnik;
  • informacje o przeglądarce Użytkownika;
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 2. Dane wskazane powyżej nie są kojarzone z konkretnymi Usługobiorcami.
 3. Zebrane logi są także przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy w administrowaniu Serwisem Internetowym. Informacje te nie są udostępnianie nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem Internetowym. Zbiorcze podsumowanie tych statystyk nie zawiera cech pozwalających na identyfikację Usługobiorców.
 4. Fundacja może zostać zobowiązana do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Usługobiorcy Serwisu Internetowego na żądanie uprawnionego do tego organu państwa na mocy obowiązujących przepisów prawa

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pytania i wątpliwości w zakresie Polityki Prywatności Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: kontakt@fundacjaidylla.org
 2. Fundacja poinformuje o dokonaniu zmiany Polityki Prywatności w Serwisie Internetowym oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Usługobiorcom informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail. Uważa się, że Usługobiorca wyraził zgodę na nową treść Polityki Prywatności, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.