„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Zadanie jest skierowane do mieszkańców gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego w powiatach: – żyrardowskim – warszawskim zachodnim – wołomińskim    

 

Celem zadania jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w prowadzeniu niezależnego życia i zwiększenie ich aktywności. Zadanie zostanie zrealizowane będzie w formie świadczenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

Zadanie ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz.558).

Cele szczegółowe zadania polegać będą na:

  • możliwości skorzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  • ograniczeniu skutków niepełnosprawności oraz stymulowaniu osób z niepełnosprawnościami do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  • przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami;
  • umożliwieniu osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych;

Zakres usług może polegać w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwieniu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Zgłoszenia

  Zadzwoń do nas lub napisz i dowiedz się więcej. 

tel. 575 866 880

e-mail: a.dyla@fundacjaidylla.org 

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS

Potrzebujesz informacji Skontaktuj się z Nami

 

Mazowiecka 11/49

00-052 Warszawa

Tel. (+48) 574 525 500

NIP: 5252836373

KRS: 0000859912
REGON: 387063408

kontakt@fundacjaidylla.org

5 + 1 =

Skip to content