Miejsce spotkań dla rodzin „Łochowska”

Dla kogo: Program skierowany jest do rodzin z dziećmi zamieszkujących dzielnice Praga Północ, Praga Południe i Targówek

 Status: trwa

 Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin poprzez 

 • tworzenie warunków do budowania więzi w społeczności lokalnej 
 • wzmocnienie zdrowych/konstruktywnych więzi rodzinnych i kompetencji rodzicielskich wśród uczestników programu

Program będzie prowadzony w oparciu o 

 • założenia profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanej na całą grupę odbiorców w celu zmniejszenia czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów uzależnienia od alkoholu
 • założenia profilaktyki selektywnej, skierowane do rodzin, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowaną biologicznie są narażone na większe od przeciętnego ryzyko problemów alkoholowych

W ramach realizacji projektu odbywać się będą działania dla dzieci i młodzieży: 

 • Trening umiejętności społecznych – zajęcia warsztatowo-treningowe dotyczące kształtowania umiejętności prospołecznych i osobistych
 • Cykl zajęć edukacyjno – informacyjnych z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania mediów cyfrowych, w szczególności urządzeń mobilnych
 • Przeprowadzenie programu rekomendowanego “Fred Goes Net” adresowanego do osób w wieku 14 – 21lat, które używają alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych
 • Realizacja zajęć animacyjnych – warsztatów plastycznych, artystycznych, kreatywnych sprzyjających rozwojowi zdolności manualnych oraz osiąganiu satysfakcji z własnoręcznie wykonanej pracy i podnoszą wiarę w siebie i własne możliwości

W ramach realizacji projektu odbywać się będą również działania skierowane do rodziców:

 • Szkolenia dla rodziców “Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym podejmowanym przez dzieci i młodzież w sieci? przyczyny i skutki uzależnienia od internetu”.
 • Przeprowadzenie rekomendowanego programu profilaktycznego “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
 • Indywidualne konsultacje psychologa/terapeuty/terapeuty rodzinnego

Zgłoszenia

 Napisz i dowiedz się więcej: 

e-mail: a.komorowska@fundacjaidylla.org 

 

Zadanie publiczne realizowane ze środków m. st. Warszawy

Potrzebujesz informacji Skontaktuj się z Nami

 

Mazowiecka 11/49

00-052 Warszawa

Tel. (+48) 574 525 500

NIP: 5252836373

KRS: 0000859912
REGON: 387063408

kontakt@fundacjaidylla.org

2 + 5 =

Skip to content