Wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci oraz młodzieży

Dla kogo:
Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-12 lat i 13-18 lat pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych, w trudnej sytuacji materialnej, z problemami wychowawczymi zamieszkujących gminę Radzymin

Status:
Trwa nabór

Finansowanie:
Program jest współfinansowany przez gminę Gminę Radzymin

Opis projektu:

Celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspieranie rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach realizacji programu będą prowadzone różnorodne zadania:

 • Zajęcia socjoterapeutyczne, skupiające się na korygowaniu zaburzeń  przy wykorzystaniu oddziaływań społecznych z podziałem na grupy wiekowe 6-12 lat, 13-18 lat.
 • Warsztaty profilaktyczne, składające się z programów profilaktycznych rekomendowanych:
  • Program profilaktyczny: Fred Goes Net adresowany do osób w wieku 13 – 18 lat, które używają alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy.

Celem programu jest przeciwdziałanie rozwojowi uzależnienia od narkotyków i alkoholu, co jest osiągane poprzez pogłębienie wiedzy uczestników programu na temat zdrowotnych, społecznych i prawnych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych (alkoholu i narkotyków) oraz wiedzy na temat miejsc pomocy, a także poprzez zmianę postaw wobec używania ww. substancji.

 • Program profilaktyczny: Przyjaciele Zippiego dostosowany do dzieci w wieku 6-9 lat. Jego celem jest troska o zdrowie, dobre samopoczucie i dobre funkcjonowanie małych dzieci, a także zapobieganie problemom w przyszłości poprzez wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności życiowe, społeczne i emocjonalne, radzenia sobie z trudnościami, ze zmianą i stratą oraz rozwiązywania konfliktów. Program Przyjaciele Zippiego oparty jest na założeniu, że dzieci cały czas wchodzą w interakcje z innymi osobami – rodziną, nauczycielami, przyjaciółmi w różnych sytuacjach i okolicznościach. To, jak dobre mają stosunki z innymi oraz jak dają sobie radę z trudnościami jest kluczowe dla ich myślenia o sobie i o innych. Program koncentruje się na uczeniu takich sposobów radzenia sobie z trudnościami, które zachęcają dzieci do pomagania innym. Wzajemna pomoc, szacunek, wyobrażanie sobie, co czują inni (empatia) oraz współpraca, są kluczowe dla filozofii programu.
 • Program profilaktyczny: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców opiera się na teorii systemowego ujęcia rodziny i podstawach psychologii komunikacji interpersonalnej. System rodzinny charakteryzuje się między innymi ważną cechą – cyrkularnością, która oznacza, że relacje międzyludzkie nigdy nie są jednostronne, a zachowanie jednej osoby ma wpływ na cały rodzinny układ. Sposób pełnienia przez rodzinę funkcji wychowawczych oraz wynikające z tego skutki oddziaływań na dziecko zależą w znacznej mierze od postaw ojca i matki w stosunku do dziecka. Program kładzie nacisk na poznanie dynamiki relacji międzyludzkich i świadomości intencji, kształtowanie umiejętności komunikowania się i dialogowego traktowania dziecka, kształtowanie postaw rodzicielskich opartych na miłości i akceptacji, szacunku do siebie, poszanowania innych oraz stawianie jasnych wymagań i granic – rodzicielstwa dojrzałego, odpowiedzialnego i satysfakcjonującego wszystkich członków rodziny. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców wykorzystuje również podstawy teorii pedagogicznej „wychowania bez porażek”, promując ideę wychowania opartego na tworzeniu prawidłowych relacji rodziców z dziećmi, a narzędziem do ich budowania jest „sposób bycia w kontakcie z inną osobą”. Mottem programu jest „Wychowywać to kochać i wymagać”.

 • Zajęcia integracyjne, z podziałem na grupy: grupę młodszą (6-12 lat) i grupę starszą (13-18 lat):
  • zajęcia informatyczne – programowanie (pobudzenie kreatywności dzieci oraz rozwój inteligencji matematyczno-logicznej poprzez naukę programowania robotów);
  • zajęcia z jęz. angielskiego – poszerzanie wiedzy oraz utrwalanie jej z języka angielskiego, dostosowane do poziomu uczestników;
  • zajęcia plastyczne – wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami, możliwość uwolnienia ekspresji twórczej uczestników, rozwinięcie wyobraźni;
  • zajęcia gimnastyczne – ruchowe zajęcia dopasowane do możliwości uczestników, dbające o zdrową formę;
  • pomoc w nauce/odrabianiu lekcji – razie potrzeb uczestników został przewidziany także czas na pomoc w nauce lub odrabianiu lekcji.
  • Wycieczki jednodniowe
  • Konsultacje indywidualne z psychologiem/pedagogiem dla dzieci i młodzieży w razie zaistniałej potrzeby

Wszystkie zaplanowane działania będą odbywać się w świetlicy mieszczącej się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłk. pil. Mariana Pisarka przy ul. 11 Listopada 2, 05-250 Radzymin w godzinach 14:00-19:00 w dniach roboczych.

Przewiduje się okres wakacyjny przez cały miesiąc sierpień.

 

Zgłoszenia

 Napisz i dowiedz się więcej: 

e-mail: m.borkowska@fundacjaidylla.org 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Radzymin

Potrzebujesz informacji Skontaktuj się z Nami

 

Mazowiecka 11/49

00-052 Warszawa

Tel. (+48) 574 525 500

NIP: 5252836373

KRS: 0000859912
REGON: 387063408

kontakt@fundacjaidylla.org

4 + 14 =

Skip to content