„WspieraMY Ciebie.

 

Pomoc uchodźcom z Ukrainy – osobom z niepełnosprawnościami”.

 

Projekt Zakończony

O zadaniu 

W ramach projektu oferujemy:

 1. Porady psychologa/terapeuty – skierowane do osób z niepełnosprawnościami oraz osób im towarzyszących mających problemy w związku z przeżywaną traumą, nagłą zmianą, pobytem w obcym kraju, trudnościami w przystosowaniu się do nowej rzeczywistości, rozłąką z bliskimi, żałobą.
 2. Usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością – zakres usług będzie polegać
  w szczególności na pomocy asystenta w:
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, wydarzenia kulturalne);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • pomocy załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Projekt jest skierowany do:

 1. Obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniających łącznie następujące warunki:

– ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art.2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

– posiadają, w przypadku osoby pełnoletniej, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania
o niepełnosprawności, a odnośnie osoby małoletniej dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności,
a w przypadku jego braku przedstawi oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

 1. Osób towarzyszących – osoby towarzyszące Beneficjentom programu, których pobyt na terytorium    Rzeczypospolitej Polskiej jest lub był uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Termin realizacji: 31.05.2022 – 31.12.2022

Zapisy:

z.hrianka@fundacjaidylla.org

tel. +48 576 588 500

Zadanie jest finansowane ze środków PFRON

Potrzebujesz informacji Skontaktuj się z Nami

 

Mazowiecka 11/49

00-052 Warszawa

Tel. (+48) 574 525 500

NIP: 5252836373

KRS: 0000859912
REGON: 387063408

kontakt@fundacjaidylla.org

3 + 11 =

Skip to content