Ułatwienia dostępu

Fundacja IDYLLA, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa
NIP: 5252836373, KRS: 0000859912, REGON: 387063408

REGULAMIN

Regulamin Serwisu www.fundacjaidylla.org oraz serwisów będących własnością Fundacji IDYLLA, w tym www.kids-futur-peace.org

Spis treści

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona www.fundacjaidylla.org oraz serwisy będące włąsnością Fundacji IDYLLA, w tym www.kids-future-peace.org działają na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Strony wskazane w pkt. 1 powyżej zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.fundacjaidylla.org, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2020.0.344 t.j.),
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.0.287 t.j.),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2022.0.1360 t.j) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.fundacjaidylla.org i pozostałych serwisach Fundacji IDYLLA, umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. USŁUGODAWCA – Fundacja IDYLLA, ul. Mazowiecka 11/49 00-052 Warszawa, NIP: 5252836373, KRS: 0000859912, REGON: 387063408, adres poczty elektroniczne: kontakt@fundacjaidylla.org, tel. (+48) 536 107 107.
 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy, który zadeklarował taką chęć, na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • 1) korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  • korzystanie z Newslettera,
  • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   • komputer z dostępem do Internetu,
   • dostęp do poczty elektronicznej,
   • przeglądarka internetowa,
   • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  • Usługobiorca może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://fundacjaidylla.org/regulaminy/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
  • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fundacjaidylla.org
  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  • wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  • Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Stron Fundacji IDYLLA Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fundacjaidylla.org,
  • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe,
  • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,
  • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.fundacjaidylla.org korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Fundacji IDYLLA. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.fundacjaidylla.org, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.fundacjaidylla.org stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

VIII. DAROWIZNY NA STRONIE

 1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „Wesprzyj nas” na stronie www.fundacjaidylla.org Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.
 2. Przekazywanie darowizn na stronie www.fundacjaidylla.org i pozostałych stronach, w tym www.kids-future-peace.org – będących własnością Fundacji IDYLLA odbywa się za pośrednictwem operatora płatności TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
 3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego oraz systemu płatności mobilnych BLIK.
 4. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
 5. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn. Darowizny przekazane na działania Fundacji można odliczyć od dochodu:
  • osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),
  • osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych). Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania Darowizny.
 6. Wsparcie działań Fundacji odbywać się może także za pośrednictwem dostawcy usług – strony https://fanimani.pl/idylla/, gdzie dostępny jest stosowny Regulamin powyższego serwisu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Stron Fundacji IDYLLA, w tym www.kids-future-peace.org zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.