Informujemy, że w dniu 24 marca 2022r. Fundacja “Idylla” zawarła umowę z Powiatem Wołomińskim na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Umowa nr 122.2022). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie “Wołomiński Festiwal Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida”. Powiat Wołomiński współfinansuje zadanie w kwocie 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100 groszy). Łączna wartość zadania wyniesie: 35 740,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100 groszy).

Fundacja Idylla i Powiat Wołomiński zapraszają do udziału

Konkurs literacki inspirowany poezją Cypriana Kamila Norwida

Kategorie konkursu

Kategoria konkursowa

Kategoria Open 
Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu wołomińskiego.

Opis konkursu

Głównym celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród lokalnej społeczności na temat ważnych wydarzeń narodowych oraz postaci historycznych związanych z powiatem wołomińskim, w tym w szczególności 201 rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida.

Konkurs ma celu również kształtowanie wrażliwości estetycznej, motywowanie mieszkańców powiatu wołomińskiego do rozwijania pasji historycznych i artystycznych, rozwijanie oraz promowanie uzdolnień artystycznych.

 

Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do ochrony wizerunku.

Praca konkursowa może mieć dowolną formę utworu literackiego, jednakże nie może składać się z więcej niż 5000 znaków.

Prace konkursowe należy zgłaszać do 15.07.2022 wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się podczas Wielkiego Finału Wołomińskiego Festiwalu Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida 24 września 2022 r. w Pałacu w Chrzęsnem.

 

Zwycięskie utwory zostaną  zaprezentowane publiczności podczas Wielkiego Finału Wołomińskiego Festiwalu Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida.

 

Uwaga!

Wraz z utworem konkursowym należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w linkach poniżej.

 

Przesyłając utwór konkursowy wraz z formularzem, Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu Literackiego.

 

Telefon

+48 575 990 977

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Powiatu Wołomińskiego”

Skip to content