Informujemy, że w dniu 24 marca 2022r. Fundacja “Idylla” zawarła umowę z Powiatem Wołomińskim na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Umowa nr 122.2022). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie “Wołomiński Festiwal Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida”. Powiat Wołomiński współfinansuje zadanie w kwocie 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100 groszy). Łączna wartość zadania wyniesie: 35 740,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100 groszy).

Fundacja Idylla i Powiat Wołomiński zapraszają do udziału

Konkurs plastyczny inspirowany poezją Cypriana Kamila Norwida

Kategorie konkursu

Kategoria konkursowa

Junior do lat 18
Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu wołomińskiego.

Kategoria konkursowa

Senior od 18+ 
Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu wołomińskiego.

Opis konkursu

Głównym celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród lokalnej społeczności na temat ważnych wydarzeń narodowych oraz postaci historycznych związanych z powiatem wołomińskim, w tym w szczególności 201 rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida.

Konkurs ma celu również kształtowanie wrażliwości estetycznej, motywowanie mieszkańców powiatu wołomińskiego do rozwijania pasji historycznych i artystycznych, rozwijanie oraz promowanie uzdolnień artystycznych.

 

Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do ochrony wizerunku.

Forma i technika pracy – rysunek, malunek, kolaż, linoryt lub inna forma drukarska, rzeźba, frotaż, fotokolaż). Rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana dla kategorii Junior w formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm) natomiast dla kategorii Senior format dowolny.  Praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora.

Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do dnia 20.06.2022 roku na adres: MDK Wołomin ul. Mariańska 7 w Wołominie, lub w formie cyfrowej na adres mailowy m.ciupa@fundacjaidylla.org lub wfs@fundacjaidylla.org 

Prezentacja prac Laureatów konkursu plastycznego będzie miała miejsce podczas Finału Wołomińskiego Festiwalu Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida, który odbędzie się dnia 24.09.2022 roku w Pałacu w Chrzęsnem, ul. Pałacowa 1.

Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu jedną pracę konkursową.

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się dnia 12.07.2022. roku, w Pałacu Chrzęsnem, ul. Pałacowa 1.

 

Uwaga!

Wraz z utworem konkursowym należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w linkach poniżej.

 

Przesyłając utwór konkursowy wraz z formularzem, Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu.

 

Telefon

+48 575 990 977

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Powiatu Wołomińskiego”

Skip to content