Informujemy, że w dniu 24 marca 2022r. Fundacja “Idylla” zawarła umowę z Powiatem Wołomińskim na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Umowa nr 122.2022). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie “Wołomiński Festiwal Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida”. Powiat Wołomiński współfinansuje zadanie w kwocie 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100 groszy). Łączna wartość zadania wyniesie: 35 740,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100 groszy).

Fundacja Idylla i Powiat Wołomiński zapraszają do udziału

Konkurs poezji śpiewanej inspirowany poezją Cypriana Kamila Norwida

Kategorie konkursu

Kategoria konkursowa

Kategoria Open 
Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu wołomińskiego.

Opis konkursu

Głównym celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród lokalnej społeczności na temat ważnych wydarzeń narodowych oraz postaci historycznych związanych z powiatem wołomińskim, w tym w szczególności 201 rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida.

Konkurs ma celu również kształtowanie wrażliwości estetycznej, motywowanie mieszkańców powiatu wołomińskiego do rozwijania pasji historycznych i artystycznych, rozwijanie oraz promowanie uzdolnień artystycznych.

 

Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do ochrony wizerunku.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno wykonawcy solowi jak i zespoły

Artyści mogą zaprezentować zarówno autorskie kompozycje jak i interpretacje powstałych już utworów muzycznych.

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się podczas Wielkiego Finału Wołomińskiego Festiwalu Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida 24 września 2022 r. w Pałacu w Chrzęsnem.

 

Chęć przystąpienia do konkursu należy zgłosić do 15.07.2022 r., wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w linkach poniżej na adres: m.ciupa@fundacjaidylla.org lub wfs@fundacjaidylla.org 

 

Przesyłając formularz zgłoszeniowy, Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu.

 

Telefon

+48 575 990 977

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Powiatu Wołomińskiego”

Skip to content