Informujemy, że w dniu 24 marca 2022r. Fundacja “Idylla” zawarła umowę z Powiatem Wołomińskim na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Umowa nr 122.2022). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie “Wołomiński Festiwal Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida”. Powiat Wołomiński współfinansuje zadanie w kwocie 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100 groszy). Łączna wartość zadania wyniesie: 35 740,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100 groszy).

Fundacja Idylla i Powiat Wołomiński zapraszają do udziału

Konkurs recytatorski inspirowany poezją Cypriana Kamila Norwida

Kategorie konkursu

Kategoria konkursowa

Junior do 18 lat
Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu wołomińskiego.

Kategoria konkursowa

Senior od 18 lat
Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu wołomińskiego.

Opis konkursu

Głównym celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród lokalnej społeczności na temat ważnych wydarzeń narodowych oraz postaci historycznych związanych z powiatem wołomińskim, w tym w szczególności 201 rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida.

Konkurs ma celu również kształtowanie wrażliwości estetycznej, motywowanie mieszkańców powiatu wołomińskiego do rozwijania pasji historycznych i artystycznych, rozwijanie oraz promowanie uzdolnień artystycznych.

Chęć przystąpienia do konkursu należy zgłosić do 15.07.2022r. przesłając wypełniony formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w linkach poniżej mailem na adres: m.ciupa@fundacjaidylla.org lub adres wfs@fundacjaidylla.org 

Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do ochrony wizerunku.

Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu jedno autorskie wykonanie.
Jeżeli uczestnicy konkursu zgłaszani są jako reprezentanci placówki oświatowej, placówka ta może zgłosić maksymalnie 3 uczestników.

Konkurs odbędzie się dnia 26.07.2022 roku w Pałacu w Chrzęsnem, ul. Pałacowa 1.

Laureaci, każdej z kategorii będą gośćmi specjalnymi podczas Finału Wołomińskiego Festiwalu Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida, który odbędzie się 24.09.2022r. w Pałacu w Chrzęsnem.

Przesyłając formularz zgłoszeniowy, Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu.

 

Telefon

+48 575 990 977

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Powiatu Wołomińskiego”

Skip to content