Informujemy, że w dniu 31 marca 2021r. Fundacja „Idylla” zawarła umowę z Powiatem Wołomińskim
na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
(Umowa nr 102.2021).

W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie
„Wołomiński Festiwal Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida”.
Powiat Wołomiński współfinansuje zadanie w kwocie 29 000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy). Łączna wartość zadania wyniesie: 36 331,75 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden zł 75/100).

Skip to content