Ułatwienia dostępu

STATUT
FUNDACJI IDYLLA

§ 1 [Postanowienia ogólne]

  1. Fundacja IDYLLA, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 26 sierpnia 2020 roku sporządzonym przez notariusza Dorotę Kwiatkowską.
  2. Fundatorką Fundacji pozostaje Pani Aleksandra Wawrowska.
  3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (Dz. U. z 1984, nr 21, poz 97, tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
  4. Fundacja posiada osobowość prawną, przy czym uzyskuje ją z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
  5. Fundacja jest organizacją pozarządową.
  6. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
  7. Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.
  8. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  9. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno-graficznego (logo).
  10. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny.
 1. § 2 [Cele Fundacji oraz formy działalności]

  1. Celami Fundacji są:
   • działania na rzecz wspierania edukacji, sportu, kultury, integracji społecznej, ochrony środowiska oraz ekologii, w szczególności poprzez podejmowanie działań edukacyjnych, profilaktycznych, proekologicznych, terapeutycznych etc.;
   • rozwój i budowa infrastruktury sportowej (hale sportowe etc.) oraz baz rekreacyjno-sportowych;
   • wyrównywanie szans w edukacji, integracja społeczna i inne pokrewne;
   • wspieranie integracji międzypokoleniowej;
   • promowanie integracji europejskiej w aspekcie m.in. współpracy edukacyjnej i kulturalnej, upowszechniania sportu, ochrony środowiska;
   • utworzenie platformy umożliwiającej transfer wiedzy, know-how oraz wymianę doświadczeń;
   • dążenie do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w tym w szczególności realizacji programów mających na celu zapobieganie bezrobociu, ochronę środowiska i ochronę dziedzictwa kulturowego, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
   • kształtowanie i upowszechnianie postaw proekologicznych;
   • pomoc merytoryczna i doradztwo w zakresie edukacji, sportu, kultury oraz ekologii;
   • inicjowanie, wspieranie oraz promocja projektów edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i ekologicznych;
   • współpraca z innymi podmiotami, organami administracji oraz organizacjami (także gospodarczymi), realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji;
   • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
   • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
   • działalność charytatywna;
   • ochrona i promocja zdrowia;
   • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
   • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
   • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
   • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
   • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
   • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
   • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
   • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
   • opieka nad dziećmi, w tym dziećmi do lat 3, wspieranie edukacji dzieci i młodzieży;
   • popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, zwłaszcza pomoc społeczna;
   • wypoczynek dzieci i młodzieży;
   • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
   • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
   • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
   • turystyka i krajoznawstwo;
   • porządek i bezpieczeństwo publiczne;
   • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
   • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
   • promocja i organizacja wolontariatu;
   • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
   • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
   • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
   • inicjowanie, prowadzenie i popularyzowanie projektów wspierających współpracę podmiotów publicznych oraz prywatnych, przyczyniających się do realizowania celów Fundacji;
   • wspieranie osób zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym pomoc postpenitencjarna.
  2. Cele Fundacji realizowane będą poprzez następujące działania:
   • organizowanie i wspieranie działań i wydarzeń o charakterze edukacyjnym, sportowym, profilaktycznym i proekologicznym, terapeutycznym;
   • działalność szkoleniowa, informacyjno-edukacyjna i wydawnicza, w tym w szczególności organizowanie warsztatów, szkoleń, zawodów, koncertów, spektakli, zbiórek, konferencji, kursów etc.;
   • finansowanie badań naukowych,
   • finansowanie wydawania pism, biuletynów, książek i innych publikacji,
   • tworzenie i realizowanie programów edukacyjnych,
   • finansowanie produkcji filmów i audycji edukacyjnych,
   • współpraca z instytucjami publicznymi i prywatnymi, innymi organizacjami społecznymi i zawodowymi, szkołami, przedsiębiorcami i innymi osobami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, lub popierającymi te cele, w zakresie niezbędnym dla ich realizacji;
   • organizowanie długofalowych form wsparcia, w tym finansowego, projektów mieszczących się w celach Fundacji;
   • gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji oraz udostępnianie wiedzy i informacji dotyczących zagadnień mieszczących się w celach Fundacji;
   • działalność stypendialna i kredytowanie przedsięwzięć mieszczących się w celach Fundacji;
   • prowadzenie żłobków, przedszkoli, placówek edukacyjnych, nauczanie języków obcych;
   • świadczenie usług pomocy społecznej, także z zakwaterowaniem, oraz usług typu jadłodajnie
  3. Zarówno cele Fundacji, jak i formy działań Fundacji służące osiągnięciu jej celów mogą podlegać zmianom.
  4. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna.
  5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

  § 3 [Współpraca]

  1. W Fundacji mogą być tworzone oddziały terenowe, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
  2. Fundacja może wchodzić w skład innych podmiotów, w tym fundacji, spółek, stowarzyszeń lub zrzeszeń. Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
  3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych (w tym osób fizycznych działających w spółce cywilnej) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

  § 4 [Majątek Fundacji]

  1. Na majątek Fundacji składają się fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), w tym 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, oraz dochody, nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości niematerialne i prawne i środki uzyskane w toku jej działania.
  2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
  3. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

  § 5 [Dochody Fundacji]

  1. Fundacja może czerpać również środki z innych źródeł, w tym w szczególności z:
   • darowizn, darów rzeczowych, spadków, zapisów, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych dokonanych na rzecz Fundacji przez osoby prawne i fizyczne, mające swoje siedziby w Polsce i za granicą,
   • zbiórek publicznych organizowanych przez Fundację lub podmiot trzeci na podstawie odpowiednich zezwoleń,
   • odsetek bankowych,
   • dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach,
   • zaciąganych pożyczek i depozytów niewłaściwych,
   • dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
   • działalności gospodarczej Fundacji.
  2. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości, mienie ruchome i inne aktywa.
  3. Uzyskane przez Fundację środki mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej, w szczególności wskazując cel statutowy lub formę jego realizacji, na który mają zostać wykorzystane.

  § 6 [Organy Fundacji, Fundatorka]

  1. Obligatoryjnymi organami Fundacji są:
   • Zarząd Fundacji,
   • Rada Fundacji.
  2. Niniejszy statut przewiduje także szczególne uprawnienia dla Fundatorki Fundacji.
  3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.

  § 7 [Zarząd Fundacji]

  1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym jednego Prezesa Zarządu.
  2. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
  3. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą:
   • odwołania przez Fundatorkę lub – w razie śmierci Fundatorki, z zastrzeżeniem postanowień § 10 poniżej – przez Radę Fundacji,
   • rezygnacji z pełnienia funkcji; ta powinna zostać zakomunikowana pisemnie Fundatorce i Radzie Fundacji,
   • skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
   • śmierci,
   • z dniem zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok pełnienia funkcji Członka Zarządu.
  4. Fundatorka może być członkiem Zarządu, o ile nie zasiada w Radzie Fundacji.

  § 8 [Kompetencje Zarządu Fundacji]

  1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji lub Fundatorki.
  2. Zarząd w szczególności:
   • reprezentuje Fundację na zewnątrz;
   • sprawuje bieżący i ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji;
   • wydaje zarządzenia lub uchwala regulaminy w sprawach wewnętrznych Fundacji niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatorki;
   • podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych, w tym ustala zasady zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników i współpracowników;
   • przedstawia okresowe i wieloletnie plany działania Radzie Fundacji oraz Fundatorce;
   • sporządza, przedstawia i składa sprawozdania z działalności Fundacji, w tym roczny raport z działalności Fundacji kierowany do właściwego ministra sprawującego nadzór na Fundacją;
   • wykonuje uchwały Rady Fundacji i Fundatorki;
   • tworzy i znosi oddziały terenowe, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne Fundacji za zgodą Rady Fundacji;
   • przeprowadza likwidację Fundacji.
  3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Zarząd jest jednoosobowy. W razie równej liczby głosów, rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.
  4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Fundacji oraz do podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu
   • do kwoty 2 000 000 zł (słownie: dwóch milionów złotych) włącznie – każdy członek Zarządu samodzielnie;
   • powyżej kwoty 2 000 000 zł (słownie: dwóch milionów złotych) – dwóch członków Zarządu działających łącznie
   W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jedyny członek Zarządu
  5. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani oraz może przysługiwać im prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji. Zasady ich wynagradzania ustala Fundatorka w uchwale.
  6. W stosunkach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany przez Radę Fundacji.
  7. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  § 9 [Rada Fundacji]

  1. Rada Fundacji pełni obowiązki nadzorcze, stanowiące oraz kontrolne w Fundacji i pozostają najwyższym organem Fundacji.
  2. Rada Fundacji składa się z trzech osób.
  3. Wspólna kadencja Członków Rady Fundacji trwa 5 (pięć) lat.
  4. Mandat Członka Rady Fundacji wygasa z chwilą:
   • odwołania przez Fundatorkę,
   • rezygnacji z pełnienia funkcji; ta powinna zostać zakomunikowana pisemnie Fundatorce i Zarządowi,
   • skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
   • śmierci,
   • z dniem zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok pełnienia funkcji Członka Rady Fundacji.
  5. 5. Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:
   • po śmierci Fundatorki, z zastrzeżeniem brzmienia § 10 poniżej – wybór, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
   • uchwalenie regulaminu określającego tryb pracy Zarządu, w tym podziału kompetencji pomiędzy jego członków;
   • zatwierdzanie długoterminowych kierunków działalności;
   • zatwierdzanie programów działania Fundacji oraz preliminarza budżetu rocznego Fundacji;
   • przyjmowanie okresowych sprawozdań oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji;
   • wyrażenie zgody na jednorazowe wydatki Fundacji powyżej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), a także wydatki Fundacji przekraczających 2.000.000,00 zł (słownie: dwa milion złotych) w ciągu kwartału oraz na zawarcie jakiejkolwiek umowy, która powoduje odpowiedzialność całym majątkiem Fundacji, umowy poręczenia za zobowiązania podmiotów trzecich lub udzielenie gwarancji;
   • wyrażanie zgody na dokonywanie czynności, na podstawie których Fundacją zaciągnie zobowiązanie, nabędzie prawo o wartości powyżej 2 000 000,00 zł (słownie: dwóch milionów złotych) lub nieruchomość;
   • powołanie pełnomocnika do reprezentacji Fundacji przy czynnościach prawnych lub w sporze z członkiem Zarządu;
   • kontrola pracy członków Zarządu Fundacji;
   • wyrażenie zgody na utworzenie i zniesienie oddziałów terenowych, zakładów, filii, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych Fundacji;
   • wyrażenie zgody na przystąpienie przez Fundację do innych podmiotów, w tym fundacji, spółek, stowarzyszeń lub zrzeszeń, a także na wystąpienie z tych podmiotów;
   • tworzenie i znoszenie funduszy celowych, rezerwowych i zapasowych;
   • ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji;
   • przeprowadzanie przez członków Rady Fundacji lub przez osoby powołane przez nich, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków;
   • podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją;
   • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Fundacji; powoływanie i odwoływanie
   • likwidatorów
  6. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę bieżącego zapotrzebowania, nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym. Zwołanie posiedzenia Rady Fundacji następuje z inicjatywy członków Rady Fundacji lub na pisemny wniosek Zarządu.
  7. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.
  8. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów ponawia się głosowanie. W przypadku ponownej równej liczby głosów, decyzję o podjęciu stosownej uchwały podejmuje Przewodniczący Rady Fundacji.
  9. Członkowie Rady Fundacji mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani oraz może przysługiwać im prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji. Zasady ich wynagradzania ustala Fundatorka w uchwale.
  10. Fundatorka może zasiadać w Radzie Fundacji, o ile nie piastuje funkcji członka Zarządu.

  § 10 [Fundatorka]

  1. Do wyłącznej kompetencji Fundatorki należy:
   • zmiana Statutu Fundacji, w tym celów Fundacji poprzez dodanie nowych, dookreślenie lub wykreślenie dotychczasowych, przy czym zmiana Statutu skuteczna jest od dnia wpisu zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego;
   • ustalanie składu Zarządu, wybór, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
   • ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu i Rady Fundacji, w tym wysokości wynagrodzeń;
   • wybór, powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;
   • wskazywanie Przewodniczącego Rady Fundacji.
  2. Fundatorka podejmuje decyzje w formie uchwał.
  3. Fundatorka pełni swoją funkcję aż do swej śmierci, z zastrzeżeniem ustępów poniżej.
  4. Fundatorka może zrzec się swoich kompetencji (a także tymczasowo przekazać) na rzecz wskazanej przez nią osoby (także prawnej) lub na rzecz Rady Fundacji (możliwy jest także rozdział kompetencji pomiędzy wskazaną przez Fundatorkę osobę i Radę Fundacji). W tym celu konieczne jest złożenie przez Fundatorkę stosownego oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym. Oświadczenie to powinno zostać przekazane Radzie Fundacji i Zarządowi. W razie zrzeczenia się (tymczasowego przekazania) kompetencji na rzecz wskazanej przez Fundatorkę osoby, oświadczenie to powinno zostać przekazane także tej osobie, a do oświadczenia przekazywanego Radzie Fundacji i Zarządowi należy dołączyć pisemną zgodę tej osoby na przyjęcie kompetencji Fundatorki.
  5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, może być także zawarte w testamencie Fundatorki (wówczas wymogu formy pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie nie stosuje się). W razie niewyrażenia zgody na przyjęcie kompetencji Fundatorki przez osobę wskazaną przez Fundatorkę w testamencie w terminie maksymalnie 3 (trzech) miesięcy od daty otwarcia i ogłoszenia testamentu, zastosowanie znajdują postanowienia ust. 6 – 7 poniżej.
  6. W razie śmierci Fundatorki uprawnienie do wyboru, powoływania i odwoływania Zarządu przechodzi na rzecz Rady Fundacji, chyba że:
   • Fundatorka w testamencie wyznaczyła osobę, która ma przejąć uprawnienia Fundatorki i przyjęła ona pełnienie obowiązków Fundatorki lub
   • wcześniej to uprawnienie zostało przekazane przez Fundatorkę na rzecz innej wyznaczonej przez nią osoby i osoba ta wyraziła zgodę na przyjęcie obowiązków; w razie wyznaczenia osoby, która ma przejąć kompetencje Fundatorki za jej życia, osoba ta – o ile wcześniej nie oświadczyła, czy wyraża zgodę na przyjęcie kompetencji Fundatorki – powinna w terminie maksymalnie 3 (trzech) miesięcy od daty śmierci Fundatorki oświadczyć, czy wyraża zgodę na przyjęcie obowiązków.
   Do czasu złożenia oświadczenia przez wyznaczoną osobę, Rada Fundacji może i jest zobowiązana powołać członka Zarządu, w razie gdyby organ ten pozostawał w całości nieobsadzony, tak by umożliwić Fundacji w ten sposób dalsze funkcjonowanie.
  7. Natomiast w razie śmierci Fundatorki i braku uprzedniego złożenia przez nią oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej (także w testamencie) albo niewyrażenia przez osobę wskazaną przez Fundatorkę zgody na przejęcie kompetencji Fundatorki, spadkobiercy Fundatorki – w terminie maksymalnie 3 (trzech) miesięcy od dnia śmierci Fundatorki – zobowiązani są wskazać (ze swego grona lub spoza niego) jedną osobę, która wykonywać będzie kompetencje przysługujące uprzednio Fundatorce. Wskazanie takie nastąpić powinno w formie oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym. Oświadczenie to powinno zostać przekazane tej osobie oraz Radzie Fundacji i Zarządowi (do oświadczenie przekazywanego Radzie Fundacji i Zarządowi należy dołączyć pisemną zgodę tej osoby na przyjęcie kompetencji Fundatorki).
  8. W razie prawomocnego orzeczenia ubezwłasnowolnienia całkowitego Fundatorki pełnienie funkcji przez Fundatorkę jest zawieszone na czas trwania tej przeszkody w pełnieniu funkcji. W tym czasie jej obowiązki pełnić będzie opiekun ustanowiony dla Fundatorki lub wskazana przez niego osoba.

  § 11 [Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację]

  1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej, z tym, że cały dochód z tej działalności będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.
  2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007:
   • Zakwaterowanie PKD 55;
    • Działalność usługowa związana z wyżywieniem PKD 56;
    • Wynajem i dzierżawa PKD 77
    • Działalność związana z zatrudnieniem PKD 78
    • Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej PKD 82;
    • Edukacja PKD 85;
    • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem PKD 87
    • Pomoc społeczna bez zakwaterowania PKD 88;
    • Wydawanie książek PKD 58.11.Z;
    • Wydawanie gazet PKD 58.13.Z;
    • Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych PKD 58.14.Z;
    • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.20.Z;
    • Pozostała działalność wydawnicza, PKD 58.19.Z;
    • Reprodukcja zapisanych nośników informacji, PKD 18.20.;
    • Działalność związana z tłumaczeniami PKD 74.30.Z;
    • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.61.Z;
    • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.62.Z;
    • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z;
    • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z;
    • Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z;
    • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 94.99.Z;
    • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z;
    • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, PKD 64.99.Z.
  3. Wszelkie działania Fundacji powinny być zgodne z jej celami statutowymi.
  4. § 12 [Likwidacja Fundacji]

   1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, podlega ona likwidacji
   2. Rozwiązanie Fundacji następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego.
   3. Otwarcie likwidacji następuje z dniem powzięcia przez Radę Fundacji uchwały o likwidacji Fundacji. W toku likwidacji Fundacja posługuje się swoją nazwą z dodatkowym oznaczeniem „w likwidacji”. W uchwale ustala się także sposób reprezentacji Fundacji przez likwidatorów (dotychczasowy Zarząd lub inne osoby) w okresie likwidacji. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek zgłoszenia faktu otwarcia likwidacji do rejestru.
   4. Likwidatorzy w czasie likwidacji mają prawo prowadzenia spraw i reprezentowania Fundacji oraz powinni:
    • ogłosić o likwidacji Fundacji i wezwać wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w określonym terminie,
    • sporządzić bilans likwidacyjny (na dzień otwarcia likwidacji) według wartości zbywczej składników aktywów;
    • zakończyć bieżące interesy Fundacji,
    • ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek Fundacji; przy czym mogą oni podejmować nowe interesy – wyłącznie, gdy jest to konieczne do ukończenia spraw w toku;
    • po zakończeniu likwidacji, zgłosić wniosek o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
   5. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu jej likwidacji powinien zostać przekazany na rzecz wybranej przez Radę Fundacji (a w razie braku tego organu: likwidatorów) fundacji, której cele są zbieżne z celami Fundacji.
   6. Księgi i dokumenty zlikwidowanej Fundacji powinny zostać oddane na przechowanie osobie wskazanej w uchwale likwidatorów (w braku wskazania, osobę taką wskaże sąd rejestrowy). O likwidacji Fundacji zawiadamia się właściwy urząd skarbowy.
   ……………………………, dnia …………………………….r.