Ułatwienia dostępu

Możemy Więcej Razem

Projekt “Możemy więcej razem” to inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Łomianki, którzy przeżywają trudne doświadczenia oraz znajdują się w sytuacjach kryzysowych. Misją Fundacji jest stworzenie przestrzeni, w której mieszkańcy mogą otrzymać nie tylko pomoc, ale także zrozumienie oraz wsparcie w poszukiwaniu docelowej pomocy. Zależy nam na tym, aby każdy mieszkaniec gminy miał możliwość uzyskania wsparcia, jeśli czuje taką potrzebę. 

WspieraMY Ciebie

Projekt “WspieraMY Ciebie” to innowacyjna inicjatywa skierowana do osób starszych powyżej 60 roku życia, które z różnych powodów utraciły swoją samodzielność. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia, obejmującego różnorodne obszary życia codziennego, aby umożliwić seniorom jak najdłuższe i aktywne funkcjonowanie we własnym środowisku zamieszkania.

Świetlica IDYLLA w Radzyminie

Świetlica IDYLLA w Radzyminie działa w ramach projektu “Wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży”.

Fred Goes Net

Warsztaty realizowane w ramach projektu obejmują szeroki zakres materiału skupiający się wokół rozwoju kompetencji miękkich i radzeniu sobie z przemocą w rodzinie. Projekt skierowany jest do młodych mieszkańców Ursynowa w wieku 18-26 lat wywodzących się z rodzin, w których występowała lub występuje przemoc w rodzinie.

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Skierowany jest do każdej osoby chętnej do udziału, a także skazanych za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności, osoby objęte procedurą Niebieskiej Karty, osoby zobowiązane przez organy, instytucje i organizacje.