Ułatwienia dostępu

Masz prawo uzyskać wsparcie

Realizacja zadania ma na celu umożliwienie dostępu rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi do różnorodnych usług wynikających z ich potrzeb.

Kompetencje społeczne kluczem do sukcesu

Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży umożliwiające szerszy dostęp do ciekawych i nowoczesnych form edukacyjnych oraz wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie dostępności do zajęć promujących rozwój społeczeństwa w środowisku wiejskim

Świetlica IDYLLA w Radzyminie

Świetlica IDYLLA w Radzyminie działa w ramach projektu “Wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży”.

Fred Goes Net

Warsztaty realizowane w ramach projektu obejmują szeroki zakres materiału skupiający się wokół rozwoju kompetencji miękkich i radzeniu sobie z przemocą w rodzinie. Projekt skierowany jest do młodych mieszkańców Ursynowa w wieku 18-26 lat wywodzących się z rodzin, w których występowała lub występuje przemoc w rodzinie.

Odzyskaj siebie

Warsztaty realizowane w ramach projektu obejmują szeroki zakres materiału skupiający się wokół rozwoju kompetencji miękkich i radzeniu sobie z przemocą w rodzinie. Projekt skierowany jest do młodych mieszkańców Ursynowa w wieku 18-26 lat wywodzących się z rodzin, w których występowała lub występuje przemoc w rodzinie.

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Skierowany jest do każdej osoby chętnej do udziału, a także skazanych za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności, osoby objęte procedurą Niebieskiej Karty, osoby zobowiązane przez organy, instytucje i organizacje.

Grupy Wsparcia DDA

Grupa Wsparcia DDA ma na celu wsparcia dla osób dorosłych, które wychowywały się w rodzinach dysfunkcjonalnych, z problemem alkoholowym. Ograniczenie rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych, realizować działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane bezpośrednio do dorosłych dzieci alkoholików.

Warsztaty przeciwdziałania przemocy i treningi samoobrony

Warsztaty przeciwdziałania przemocy i treningi samoobrony Projekt realizujemy w ramach Filaru Wsparcia Fundacji IDYLLA. Celem niniejszego zadania jest rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy wśród mieszkańców Warszawy.  W ramach realizacji planujemy: I. Warsztaty […]

Miejsce Spotkań “Łochowska”

Celem naszego projektu jest pomoc rodzinom w poprawie ich funkcjonowania. Chcemy stworzyć warunki sprzyjające budowaniu więzi w naszej lokalnej społeczności oraz wzmocnić zdrowe i pozytywne więzi rodzinne. Dodatkowo, chcemy pomóc uczestnikom programu w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich.