Ułatwienia dostępu

DziałaMY Razem

Projekt “DziałaMY Razem” skupia się na udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom, dążąc do ich aktywizacji i integracji społecznej. Jego celem jest również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych grup. Ważne jest, aby podkreślić, że projekt jest otwarty dla wszystkich, niezależnie od wieku, z jedynym wymogiem posiadania kopii orzeczenia o niepełnosprawności.

WspieraMY Ciebie – edycja IV

Nasz program skierowany jest do mieszkańców Żyrardowa powyżej 60 roku życia posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności; powyżej 75 roku życia, mieszkających samotnie i nie posiadających usług opiekuńczych czy osoby do pomocy przydzielonej z urzędu.

Opieka wytchnieniowa

“Opieka wytchnieniowa” to program, który został stworzony z myślą o wsparciu członków rodzin oraz opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Naszym głównym celem jest zapewnienie doraźnej i czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, aby umożliwić odciążenie od codziennych obowiązków związanych z opieką nad osobami z niepełnosprawnością.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Projekt ma na celu dostarczenie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w m.st. Warszawy, skupiając się na dwóch grupach wiekowych: dzieciach do 16 roku życia oraz osobach powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Moc jest w nas

Naszym głównym celem programu jest tworzenie warunków do wyrównywania szans dla osób z niepełnosprawnościami oraz skuteczne przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której każda osoba niepełnosprawna oraz jej rodzina/opiekunowie mogą rozwijać swoje potencjały i cieszyć się pełnym udziałem w życiu społecznym.